besökare

Stora Mossens vänner är en intresseförening som vill gagna den unika kulturmiljö som skapades i och med byggandet av Trädgårdstaden under 1930-talet.

  • Kom med och stöd Stora Mossens Vänner . Vi är många, och blir fler
  • Stöd oss också på Facebook och ge din åsikt!
  • Stöd Stora Mossens Vänner!
    Medlemskap 100:- SEK på PG 609916-2

 

Nyheter

Läs nyheter på vår blogsida! Här.

Beslut i Stadsbyggnadsnämnden: Förtätningen av Trädgårdsstaden fortsätter. Läs bloggen (länk ovan)

Reagera nu - före 19 juni 2013

Nya planer för bebyggelse i trädgårdsstaden, - läs härintill.!!!

Mars 2012

Byggkarta Västerled - alla planerade projekt, se bloggen

Jan 2012

Förtätningen har blivit ett självändmål.

Läs mer på bloggen

Oktober 2011

Trädgårdsstaden internationellt topprankad.(från Trädgårdsstadsföreningen)

TCPA, Town and Country Planning Association i England, är världens äldsta förening för trädgårdsstäder. Grundades av Sir Ebenezer Howard år 1899 för att stödja the idea of the Garden City och för att insipirera arkitekter och stadsplanerare. TCPA rankar Trädgårdsstaden i Bromma som unik i ett internationellt perspektiv, och ger vår stadsdel det högsta värdet på en femgradig skala, i synnerhet de äldsta delarna.

We believe that the value of keeping Äppelviken intact is enormous and definitely give the score 5!
Value Scale:
1. no interest
2. low interest
3. interesting
4. quite interesting and important
5. unique, very interesting and important also in an international aspect 

En delegation med 17 representanter från TCPA besöker Bromma den 19 oktober.

 

September 2011

Stadens dubbla budskap.

Medan Stadsbyggnads-kontoret fortsätter att planera för förtätningen av Västerled, spelar andra delar av den politiska ledningen i Stadshuset ut miljömedvetande och värn av de gröna ytor som gör Stockholm till en grönare, mjukare stad. I SvD i slutet av september skrev Ulla Hamilton om åtgärder för att rädda träd som olovligen huggs ned. Hon säger bl.a. "i Stockholm råder det nolltolerans för trädsabotage", att " Träd gör en stad levande och Stockholm har många och vackra grönområden" och att "Stockholms trädbestånd är ett levande arv, vi måste nu samlas gemensamt för att skydda det". Samtidigt pågår planerandet för skövlande av flera grönområden i Trädgårdsstaden Västerled. Rädda Trädgårdsstaden!

Augusti 2011

Ett stort antal inlagor inkom till Stadsbyggnadenskontoret i samrådsrundan, ett tecken på hur stort motståndet är. Läs om remissvaren från myndigheter hör till höger.

20 juni 2011

Idag är sista dagen för att inkomma med åsikter till om byggprojektet till Stadsbyggnadskontoret! Missa inte!

28 Maj

Det finns flera projekt i området: Vid Koltrastvägen planerar staden också för byggnation. Även det projektet påverkar helheten av trafik- och miljösituationen for oss alla. Samrådstiden för det projektet går ut redan den 6 juni. Skriv till politikerna också om det projektet. Se hemsidan för projektet vid Koltrastvägen. Länk här.

Maj 12 2011

Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till samråd om byggnationen! Se info till höger!

April 2011

Vänföreningen har ingått med en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret (kopia till stadsbyggnadsnämnden) där vi framför krav på att samrådsprocessen sker i en bred dialog med alla berörda. Se här intill.

Mars 2011

I december framlade stadsbyggnadskontoret ett "Tjänsteutlåtande: Ställningstagande inför samråd för planläggning av del av Ulvsunda 1:1". I detta skissas Stadsbyggnadskontorets (och NCC's?) reviderade förslag till byggnation vid Stora Mossen backe. Den stora förändringen är att byggområdet utökats till att också innefatta ett antal fastigheter mellan T-banan och Hermelinsstigen. Totalt planeras för 5 hus nedanför Stora Mossens backe och 5 hus nedanför Hermelinsstigen. Stora Mossens backe vid T-banan bedöms inte uppfylla trafiksäkerhetskrav och skall byggas om (vad händer med trafiken då?). Se hela Stadsbyggnadskontorets förslag (med bilder) via länk till höger här =>

12 augusti 2010

Stadsbyggnadsnämnden tog den 11 juni beslut om att påbörja planarbete för byggnationen vid Stora Mossens backe. Se info på hemsidan (Home) här intill =>

1 juni 2010

Vi har nu förstått att Stadsbyggnadskontorets tjänstemän och NCC kommit överens om en reviderad plan för Stora Mossens backe. Enligt uppgift handlar det om sex 3-4 våningshus som skall uppföras, 50 lägeneheter. Bättre än tidigare förslag men inte destomindre kvarstår de frågor vi ställt tidigare. Den 4 juli kommer förslaget att offentliggöras och vi kommer förstås att publicera information här. Ännu oklart om när frågan går till beslut i stadsbyggnadsnämnden, något som vi också kommer bevaka. Fortsätt att bearbeta politiker!

7 april 2010

Av vad vi har kunnat förstå så pågår diskussioner mellan stadsbyggnadskontoret och NCC om ett reviderat förslag som NCC inlämnat. Detaljerna i detta är ännu okända för oss liksom i vilket skede överläggningarna är. Målet tycks vara att ärendet skall komma upp i Stadsbyggnadsnämnden under våren. Vi bevakar Stadsbyggnadsnämndens föredragningslistor vartefter de blir offentliga och räknar med att intensifiera bearbetning av ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden när ärendet flaggas upp.

13 januari 2010

Till den 19 januari kl 08:00 har vi bjudit in politiker från stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsförvaltning att komma till Stora Mossens backe och på plats bese grönområdet som de tänker bebygga med höghus liksom att se trafiksituationen på plats. En del politiker har aviserat att de kommer. Kom du med och visa att opinionen är stark mot bygget. (Stigen in från trappan ner till Stora Mossens T-bana).

Stockholms stad har också publicerat utkast till översiktsplan för den fortsatta utbyggnaden av staden. Den talar bl.a om den fortsatta exploateringen av, inte bara Stora Mossens backe, utan hela stråket Alvik - Abrahamsberg - Brommaplan och vidare mot Vällingby:. "Tyngdpunkterna i Västerort kan kopplas samman och förstärkas genom en tydligare sammankoppling från Vällingby till Alvik via Brommaplan. Bergslagsvägen kan få ett mer
urbant uttryck med ny kompletteringsbebyggelse samtidigt som vägen i hela sin sträckning, inklusive Drottningholmsvägen och vidare in mot Kungsholmen, bör omvandlas från dagens trafikledskaraktär till en mer stadsmässig gata." Skrivningen bekräftar vår oro att expåloateringen av Stora Mossens backe bara är ett första steg i utbyggnaden av hela det gröna stråket ALvik -Stora Mossen -Abrahamsberg. Se översiktsplanen här.

 

21 december 2009

Julen närmar sig och vi vill först och främst önska alla en God Jul och Gott nytt år. Och in på nyåret 2009 ökar vikten av att vi tillsammans visar att vi står upp för bevarandet av vår närmiljö då NCC driver frågan vidare för beslut i Stadbyggnadsbnämnden i januari:

I sakfrågorna har vi förstått att NCC vill föra upp frågan om byggnationen till Stadsbyggnadsnämnden vid möte den 22 januari för att driva igenom sin plan med sju sjuvånginshus. Detta trots att, som vi förstått det, stadsbyggnadskontoret anser att det är en för aggressiv exploatering utav området. Vi har intensifierat vår bearbetning av beslutsfattarna -från att delta och framföra våra åsikter vid stadsdelsnämndsmötet den 27 november (protokoll här, klicka på medborgarförslag - det enligt protokollet tillmötesgående bemötandet var inte vad vi uppfattade, utan snarast var stadsdelsnämndens representater antingen tysta eller argumenterade för en exploatering av området) till att ringa till och maila ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden. Bidra du med genom att visa att opinionen mot projektet växer genom att antingen ringa till eller maila ledamöterna där! (kontaktuppgifter till dem här, klicka på repsektive namn eller maillista här ) Det är ett viktigt beslut som kommer upp och det är viktigt att Stadsbyggnadsnämnden förstår att byggnationen inte är förankrad hos oss som bor här.

God Jul och Gott Nytt år.

 

20 oktober 2009

För två veckor sedan inkom NCC med förslag till lösning för området vid T-banan. Förslaget innefattar flera 6-våningshus - en marginell justering av tidigare planer. Ärendet ligger för bedömning hos beredningsenheterna i Stadshuset och kan eventuellt komma upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden den 20 november. Viktigare än någonsin att agera! Vi behöver fler namn på protestlistan och skriv gärna eller ring till ledmöterna i nämnden, liksom trafiknämnden.

2 september 2009

Läs på city.se om hur Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen i Stockholm uttalar sig om den pågående utvecklingen med färre grönytor i staden. "Det här är förödande...". Artikel här

17 juni 2009

Antalet påskrifter på opinionslistan växer stadigt, men vi är ännu i början . Hjälp till med att bilda opinionen genom att prata med grannar och vänner och be dem gå in på www.storamossen.info. Skicka mail till din kontaktlista - om du vill finns ett utkast här.

Just nu gör vi också en del dörrknakckning i Stora Mossen för att fortsätta bygga opinionen.

 

26 maj 2009

I helgen delades en hel del flygblad ut i Stora Mossen med ett stärkt stöd till Stora Mossens vänner och många fler namn på uppropslistan som följd. Opinionen mot bygget stärks.

Klicka på länken "Om Stora Mossen" ovan för att läsa lite om bakgrunden till och tankarna kring Trädgårdsstaden.

20 maj 2009

Kom med på en bild-promenad i parken där politiker och NCC föredrar sten och betong! Bilder här.

28 april 2009

Läs hur Johan Skoglund, VD på JM uttalar sig om att det är bättre med överdäckningsprojekt (som t.ex. Norra station) än att ta "små skogsdungar och grönområden i anspråk för bostadsbyggande". Artikel här.

24 april 2

är det möte i stadsdelsnämnden i Bromma. Det är ett öppet möte som ger tillfäller att närvara och ta upp frågor. Du kan göra din röst hörd. Mer info här.

22 april

SMV besöker socaildemokraternas i Västerled partimöte för att framföra synpukter om exploateringen av Stora Mossens Backe.

18 mars

Se protokollet från Bromma stadsdelsnämnd möte 18 mars här

10 mars 2008

Vid det senaste stadsdelsnämndmötet den 14 februari framförde vi i SMV en inbjudan till samtliga politiker att tillsammans med oss ”uppleva” trafik- och boendesituationen på platsen. Vid telefonsamtal med flera av nämndens ledamöter har vi enats om en träff i Stora Mossens Backe på måndagen den 10 mars kl.08.30.

9 mars 2008

På söndag den 9 mars samlas vi för att städa ur parken vid Stora Mossens backe. Vi träffas kl. 9.30!
Vi hoppas vi får se så många som möjligt av er där!